Småkonsert-
arrangørene

Småkonsertarrangørene

Kom på konsert i kjelleren til Leffi på Varatun gård

Kom på konsert i kjelleren til Leffi på Varatun gård

Vedtekter

i kjelleren til Leffi.

Vedtekter for SKA-småkonsertarrangørene

Vedtekter godkjent av interimstyret til SKA, på stiftelsesmøtet fredag 13.04.2018.

§1. Navn

Foreningens formelle navn er SKA- småkonsertarrangørene. I det daglige brukes kortformen SKA som foreningens navn.
Klubbens interimstyre ble konstituert fredag 13.04.2018.

§2. Form

SKA er en uavhengig og ideell musikkforening, med siktemål å gi sine medlemmer mange konserter på små arenaer, og hvor man kan oppleve lokale musikere presentere originalt materiale.

§3. Formål

SKA er en forening til fremme for lokale musikere/band innenfor et bredt spekter av sjangere, definert inn under begrepet «rytmisk musikk». «Rytmisk musikk» menes som «en fellesbetegnelse for de fleste rytmedrevne musikksjangre herunder for eksempel popmusikk, rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, blues og vise.

§4. Medlemskap, kontingent og medlemsvilkår

Enhver person som slutter seg SKA´s formålsparagraf og medlemsvilkår for øvrig kan bli medlem mot å betale årskontingent. Årskontingent fastsettes av årsmøtet.
Frem til første årsmøte avholdes senest 13.04.2019, har stifterne vedtatt å sette årskontingent til kr. 250.
Medlemmer kommer inn til medlemspris på alle arrangementer i regi av foreningen.
Frem til første årsmøte avholdes innen 13.04.2019, har stifterne vedtatt at medlemmer innrømmes
15 % avslag på inngangsbillett. Fordeler som følger medlemskapet kan ikke overdras til andre
Medlemskapet gjelder til personen skriftlig melder seg ut av klubben, eller ved strykning.
Medlemmer har rett til gjennom demokratiske prosesser og beslutninger å påvirke klubbens form og virksomhet.

§5. Tap av medlemskap

Tap av medlemskap kan skje ved strykning dersom kontingenten ikke er innbetalt ved utgangen av første år med skyldig medlemskontingent, eller senest 4 uker før årsmøtet finner sted. Strykningen foretas av klubbens styre. Ethvert medlem som åpenbart motarbeider SKA`s sine vedtekter eller vedtak fattet av styret eller årsmøtet, kan av styret ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6. Årsmøte og medlemsmøter

Årsmøtet er SKA´s sin høyeste myndighet. Årsmøtet holdes en gang pr. år, senest innen utgangen av april måned, og kalles inn med minst en måneds varsel.
Valgkomiteens innstilling vedlegges. Saksforslag skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Dagsorden og alle saksforslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet.
Andre saker kan ikke tas opp til behandling.
Benkeforslag på styreverv kan fremlegges på årsmøtet.
Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmelding og årsregnskap, samt behandle klubbens program og budsjett for inneværende år så langt dette foreligger.
Årsmøtet velger et styre på minst 4 medlemmer, hvor minst to av plassene i styret, velges hvert år.
Valgkomiteen velges av årsmøtet, og som da har et år på seg til foreslå ny innstilling. Valgkomiteen er på valg hvert år.

§7. Styret

Styrets oppgave er å ivareta SKA sitt formål og funksjon for øvrig. Styret forplikter seg til å følge opp vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet. Styret har ansvar for å forberede, samt sørge for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sine verv mellom to årsmøter.

§8. Økonomi

Regnskap føres av styrets kasserer. Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

§9. Oppløsning

Oppløsning av SKA kan kun vedtas av årsmøtet etter at forslag om dette er satt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og under forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften av SKA.
Ved oppløsning skal årsmøtet disponere klubbens midler etter formålsparagrafen.

§10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer foretas av årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede