KonsertArra-
ngørene

SmåKonsertArrangørene

Kom på konsert i kjelleren til Leffi på Varatun gård

Kom på konsert i kjelleren til Leffi på Varatun gård

Vedtekter

i kjelleren til Leffi.

Vedtekter for SmåKonsertArrangørene

Vedtekter godkjent av interimstyret til SKA, på stiftelsesmøtet fredag 13.04.2018 og oppdatert 17. 12.2020.

§1. Navn

Foreningens formelle navn er SmåKonsertArrangørene. I markedsføring brukes det samme og i tillegg “SKA”.
Teksttype skal være Arial.
Orddeling skal unngås
SKA ble konstituert fredag 13.04.2018.

§2. Form

SKA er en uavhengig og ideell musikkforening, med siktemål å arrangere mange offentlige konserter på små arenaer, hvor en kan oppleve fortrinnsvis lokale musikere som presenterer originalt materiale.

§3. Formål

SKA er en forening til fremme for lokale musikere/band innenfor et bredt spekter av sjangere, definert inn under begrepet «rytmisk musikk». «Rytmisk musikk» menes som «en fellesbetegnelse for de fleste rytmedrevne musikksjangre herunder for eksempel popmusikk, rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, blues og vise.

§4. Medlemskap, kontingent og medlemsvilkår

SKA´s styre kan oppta nye medlemmer etter behov.Alle medlemmer må følge SKA´s gjeldene vedtekter og betale gjeldende årskontingent.
Medlemskapet gjelder til personen skriftlig melder seg ut av klubben, eller ikke har betalt årskontingent.
Medlemmer har rett til gjennom demokratiske prosesser og beslutninger å påvirke klubbens form og virksomhet.

§5. Tap av medlemskap

Tap av medlemskap kan skje ved strykning dersom årskontingenten ikke er innbetalt 14 dager etter at medlemskontingent er utsendt, eller dersom en åpenbart motarbeider SKA´s sine vedtekter / vedtak fattet av styret eller årsmøtet. Styret skal vurdere ekskludering for en kortere eller lengre periode og varsle ekskludert medlem. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6. Årsmøte

Årsmøtet er SKA´s sin høyeste myndighet. Årsmøtet holdes en gang pr. år, senest innen medio februar, og kalles inn med minst tre ukers varsel. Dersom dette ikke kan overholdes og alle medlemmer er enige kan annen tidsfrist bestemmes.

Årsmøte skal:
• Velge møteledelse
• Velge referent
• Godkjenne innkalling /saksdokumenter
• Velge to personer til å underskrive protokollen.
• Gjennomgå Årsrapport
• Gjennomgå Årsregnskap
• Gjennomgå Revisjonsrapport
• Behandle forslag til vedtektsendringer
• Velge kommende styre på min. 4 personer og valgt revisor.
• Velge personer som skal ha prokura og signaturrett. Dersom ingen velges, gis disse rettighetene til Leder og Økonomiansvarlig (kasserer)
• Behandle konsertprogram/ budsjett for inneværende år så langt dette foreligger.
• Fastsette kontingent for neste år.

Alle saksdokumenter skal være tilgjengelige ved start av årsmøte.

Benkeforslag på styreverv og endringer av innkomne saker kan fremlegges på årsmøtet. Andre årsmøte relaterte saker kan ikke behandles.

Styrets representanter velges for ett år. Dersom Årsmøtets deltakere ønsker det kan det også opprettes en Valgkomiteen som skal foreslå neste årsmøtes styrerepresentanter og valgt revisor.

Valgt revisor som velges skal ikke være medlem av det kommende styret. Valgt revisor trenger ikke være medlem av SKA

Ekstraordinært årsmøte kan til enhver tid innkalles av et flertall i styret.

§7. Styret

Styrets oppgave er å ivareta SKA sitt formål og funksjoner. Styret forplikter seg til å følge opp vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet. Styret har ansvar for å forberede, samt sørge for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sine verv mellom to årsmøter.

§8. Økonomi

Regnskap føres av styrets kasserer. Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

§9. Oppløsning

Oppløsning av SKA kan kun vedtas av årsmøtet etter at forslag om dette er satt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og under forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften av SKA.
Ved oppløsning skal årsmøtet disponere klubbens midler etter formålsparagrafen.

§10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer foretas av årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede